Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders

Vanaf 11 maart t/m 5 april 2024 zal het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek worden afgenomen onder leerlingen en ouders.

Het onderzoek onder leerlingen wordt afgenomen via LAKS. De resultaten worden gekoppeld aan scholen op de kaart. Ouders /verzorger worden gevraagd de vragenlijst van schoolvensters in te vullen.

U wordt ia e-mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen en ontvangt hiervoor een aparte mail met een link naar de vragenlijst. De leerlingen worden door hun mentor tijdens de mentorles gevraagd de vragenlijst in te vullen.

Wanneer u bezwaar heeft tegen deelname van uw kind, kunt u dit tot uiterlijk vrijdag 8 maart kenbaar maken via e-mail naar secretariaat@rsg-enkhuizen.nl onder vermelding van de naam en de klas van uw kind.

Met het onderzoek monitort de school de tevredenheid en de sociale veiligheid en voldoet daarmee aan de inspanningsverplichting zoals gesteld door de Wet sociale veiligheid op scholen. 

De inspectie beoordeelt of het veiligheidsbeleid van de school voldoende is en let er daarbij vooral op of een school de veiligheidsbeleving van leerlingen monitort en (als dat nodig is) maatregelen neemt tot verbetering. 

Waarom een tevredenheidsonderzoek?

  1. Kwaliteitsverbetering

Een analyse van de tevredenheid van leerlingen of ouders is een goed startpunt voor het bepalen van verbeterpunten voor onderwijskwaliteit. 

2. Schoolkeuze Leerling- en oudertevredenheidscijfers worden door oriënterende ouders gezien als de belangrijkste informatie op Scholen op de kaart.

  • Dialoog aangaan

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek bieden handvatten om een inhoudelijk gesprek met verschillende belanghebbenden (leerlingen, ouders en medewerkers) te voeren.

  • Wetgeving

Door de wet ‘Zorgplicht veiligheid op school’ is het voor scholen verplicht om elk jaar de sociale veiligheid op school te onderzoeken onder een representatief deel van de leerlingen.  Met de tevredenheidsenquête voldoen we als school aan de monitoringsplicht.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. We hopen op veel respons!

Eugène Kramer

Voorzitter College van Bestuur