Missie en Visie

Wij, als openbare school, zien het als onze plicht om leerlingen niet alleen aan een diploma te helpen, maar deze leerlingen méér mee te geven dan alleen het diploma. We staan open voor leerlingen en volwassenen, die ongeacht hun herkomst, le­vens­overtuiging of geaardheid, met respect met el­kaar omgaan.

Ons motto: ‘We zijn een levende school, een school voor je leven.’

De wereld verandert: Het internet heeft gezorgd voor een andere onderwijsdynamiek: Waar het eeuwen zo was dat je voor kennis afhankelijk was van een docent die deze kennis op jou overbracht, is het met de opkomst van het internet mogelijk geworden als leerling zelf je eigen kennis te verwerven. Niet bij één docent, maar in een woud van websites, wiki’s, tutorials en fora. Maar tegelijkertijd merken we dat leerlingen niet weten hoe ze dit moeten aanpakken.

De manier waarop we met elkaar omgaan – en elkaar ontmoeten – is veranderd door de opkomst van social media. Ook krijgen onze leerlingen te maken met het veranderende banenlandschap, de toegenomen mobiliteit en de steeds groter wordende behoefte aan een duurzame wereld.

Wij geloven dat het aan ons is onze leerlingen zodanig voor te bereiden dat zij ook in deze ‘nieuwe’ toekomst succesvol kunnen zijn. Om dit te bereiken moeten we leerlingen Leren Leren, Leren Leven en Leren Kiezen. Hierdoor verwerven zij inzicht in zichzelf en anderen. Dit is nodig, omdat flexibiliteit en zelfverantwoordelijkheid een steeds prominentere rol in het sociale systeem zullen innemen. We bereiden onze leerlingen niet alleen voor op een vervolgopleiding, maar ook op de baan die daar op volgt en de maatschappij waarin de leerling zich gaat bevinden.

We bereiken bovenstaande door leerlingen in een prettige sfeer kwalitatief hoogstaand onderwijs, een mensgerichte leerlingbegeleiding en een actief schoolleven te bieden. Onze leerlingen hebben lol op school, maar ze worden ook uitgedaagd.

Door brede vorming en onze doelgerichte aanpak van het mentoraat kunnen we onze leerlingen beter voorbereiden op het leven na het halen van hun diploma. Bij de RSG gaat brede vorming over het bijbrengen van die kennis, vaardigheden en gedrag die je nodig hebt om mee te doen in de maatschappij. Om ‘school voor je leven’ waar te maken willen we dat deze brede vorming duidelijk herkenbaar wordt in zowel de lessen als het curriculum.

‘Misschien kun je het beter ‘formatief handelen’ noemen, want het is een voortdurend proces. Idealiter pas je als docent je lessen aan aan wat de leerlingen kennen en kunnen. Je wacht niet op het moment dat er een toets is geweest, je zorgt ervoor dat er altijd interactie is tussen jou en de leerlingen.’

Mirjam Kroon, docent Nederlands

We streven naar een systeem waarbij we door formatief evalueren de stap maken naar een lerende cultuur: leerlingen gaan dan pas door als ze de stof beheersen, met als gevolg dat leerlingen minder onvoldoendes halen, minder doubleren en beter voorbereid aan het eindexamen beginnen.

Onze ambitie is groot: we gaan ervoor dat alle leerlingen zonder vertraging hun diploma halen. Dit terwijl een hoog percentage leerlingen ook nog extra vakken volgt. We gebruik van evidence based inzichten ons onderwijs effectiever te maken.

We begeleiden leerlingen op het gebied van Leren Leren, Leren Leven en Leren Kiezen. Om dit te borgen hebben we een mentoraatscurriculum ontwikkeld, waardoor er een doorlopende leerlijn is ontstaan. Docenten kunnen er dus van op aan dat een leerling bepaalde vaardigheden onder de knie heeft. Tutoren (leerlingmentoren) worden onderdeel van dit curriculum. Het doel hiervan is tweeledig: Van anderen helpen leren leer je meer en daarnaast wordt door het meerogenprincipe de begeleiding geïntensiveerd. 

We stellen de ontwikkeling van onze medewerkers voorop. Alleen door onze medewerkers continu te ontwikkelen kunnen we ook onze leerlingen ontwikkelen. Leren Leren is namelijk niet alleen op leerlingen, maar ook op onszelf van toepassing. We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van de scholingsbehoefte in de regio en hechten veel waarde aan samenwerking met de stakeholders in de regio.

Terugkijkend op hun schooltijd zullen onze leerlingen over ons zeggen: De RSG was een levende school, een school voor mijn leven.

Gerelateerde paginas: