Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben leerlingen, ouders en personeelsleden invloed op het beleid van de school. 

De MR bestaat uit:

 • leerlingen (3 vanuit de leerlingenraad)
 • ouders (3 vanuit de ouderraad)
 • personeelsleden (6 vanuit de personeelsraad)

De MR vergadert 6 keer per jaar, waarbij ook het College van Bestuur aanwezig is.

De MR heeft wettelijke bevoegdheden:

 • Recht op informatie en overleg.
 • Advies- en instemmingsrecht.

Het reglement van de MR beschrijft de samenstelling, verkiezingen, bevoegdheden, taken, werkwijze en de procedure bij geschillen.

De MR behandelt allerlei onderwerpen waarbij instemming of advies nodig zijn, bijvoorbeeld: 

 • Schoolplan.
 • Begroting en jaarverslag van de stichting.
 • Visie en missie van de school.
 • Kwaliteitsbeleid; onder andere het inspectierapport.
 • Onderwijsbeleid; bijv. het onderwijsaanbod, de lessentabel etc.
 • Personeelsbeleid; bijv. aanpassing functiebouwwerk.

Na bespreking van een voorstel wordt het besluit van de MR bepaald, desgewenst na formele stemming.