Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben leerlingen, ouders en personeelsleden invloed op het beleid van de school. 

De MR bestaat uit:

 • leerlingen (3 vanuit de leerlingenraad)
 • ouders (3 vanuit de ouderraad)
 • personeelsleden (6 vanuit de personeelsraad)

De MR vergadert 6 keer per jaar, waarbij ook het College van Bestuur aanwezig is. De school is vanwege de veiligheid tijdens avondvergaderingen gesloten. Wanneer u als toehoorder aanwezig wilt zijn bij de MR-vergadering, graag vooraf aanmelden via medezeggenschapsraad@rsg-enkhuizen.nl

Notulen MR vergaderingen

Notulen overlegvergadering vanaf schooljaar 2023-2024

24 januari 2024

15 november 2023

12 september 2023

Tot en met schooljaar 2022- 2023

09 mei 2023

07 februari 2023

07 december 2022

03 oktober 2022

16 juni 2022

24 mei 2022

08 februari 2022

23 november 2021

22 september 2021

* Na vaststelling MR worden de notulen gepubliceerd.

De MR heeft wettelijke bevoegdheden:

 • Recht op informatie en overleg.
 • Advies- en instemmingsrecht.

Het reglement van de MR beschrijft de samenstelling, verkiezingen, bevoegdheden, taken, werkwijze en de procedure bij geschillen. De MR behandelt allerlei onderwerpen waarbij instemming of advies nodig zijn, bijvoorbeeld: 

 • Schoolplan.
 • Begroting en jaarverslag van de stichting.
 • Visie en missie van de school.
 • Kwaliteitsbeleid; onder andere het inspectierapport.
 • Onderwijsbeleid; bijv. het onderwijsaanbod, de lessentabel etc.
 • Personeelsbeleid; bijv. aanpassing functiebouwwerk.

Na bespreking van een voorstel wordt het besluit van de MR bepaald, desgewenst na formele stemming. 

Bestuurlijke fusie RSG Enkhuizen en Martinuscollege

Op basis van de Wet medezeggenschap op scholen moeten ouders geraadpleegd worden over het voorgenomen besluit tot bestuurlijke fusie van de RSG en het Martinuscollege. In het kader hiervan heeft een achterbanraadpleging plaatsgevonden onder ouders, leerlingen en personeel.

De vragen en antwoorden hiervan kunt u in onderstaand document in zien.