Ouders en school

CONTACT MET OUDERS

Er zijn diverse mogelijkheden voor het contact tussen de school en de ouders. Als u informatie wilt hebben over de gang van zaken op school of over het (leer)gedrag van uw kind dan kunt u contact opnemen met de mentor of het directielid van de afdeling. 

De school kent klankbordgroepen. Elke afdeling vraagt jaarlijks aan ouders om aan zo’n groep deel te nemen. Deze groep komt 2x per jaar bijeen en is bedoeld om feedback te vragen aan de ouders over de gang van zaken en ontwikkelingen op school. Ook de ouders/verzorgers kunnen agendapunten aandragen. Van de bijeenkomsten worden verslagen gemaakt, die in de teams worden besproken en die, voor iedereen toegankelijk, op de website worden gepubliceerd.

RAPPORTEN

Drie keer per jaar krijgen de leerlingen van de onderbouw een rapport uitgereikt, waarop het voortschrijdend gemiddelde*) per vak wordt vermeld. Het derde rapport is het eindrapport op basis waarvan de overgang wordt bepaald.

*   Voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van alle, tot dan toe in de loop van het schooljaar, behaalde cijfers.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Leerlinggegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De RSG gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met deze gegevens en de bescherming van de privacy van onze leerlingen. 

Ouder(s), verzorger(s), leerlingen van 16 jaar en ouder en medewerkers van onze school kunnen hun persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden inzien. Onze privacyverklaring en het privacyreglement vindt u terug op de website van de school.

PRIVACY INSTELLINGEN INZIEN EN WIJZIGEN

Ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, kunnen hun privacy-instellingen inzien en/of wijzigen via Magister of hiervoor contact opnemen met de school via privacy@rsg-enkhuizen.nl

OUDERAVONDEN

In de loop van het schooljaar worden voor alle klassen ouderavonden gehouden (zie jaarplanning op de website). Op deze avonden wordt informatie gegeven over alle belangrijke zaken in het betreffende jaar. De mentoren zijn aanwezig, zodat u hen kunt spreken. 

SPREEKAVONDEN

Twee keer per jaar na het eerste en tweede rapport zijn er ouderspreekavonden. U kunt als ouder aangeven welke docent(en) u wilt spreken over de vorderingen en/of problemen van uw kind. 

OUDERLESSEN (brugklas)

Voor de ouders van de brugklassen worden enkele lessen verzorgd op een zogenaamde demonstratie-avond. In diverse vakken wordt lesgegeven op dezelfde manier als overdag aan uw kind. U kunt dan ‘aan den lijve’ ondervinden hoe het nu op school toegaat. Ook zal aandacht worden besteed aan huiswerk maken en leren.

NIEUWSBRIEF

Om de ouders optimaal op de hoogte te houden van alles wat met de RSG Enkhuizen te maken heeft, verschijnt iedere maand de RSG-Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief wordt de eerste keer in het schooljaar altijd per mail verzonden. In deze mail kunt u zich aanmelden zodat u hierna de Nieuwsbrief elke maand digitaal ontvangt.