Klachtencommissie

ALGEMEEN

Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de docent, mentor of het directielid van de afdeling. Daarna kunt u de klacht neerleggen bij de voorzitter van het bestuur: dhr. E. Kramer (via het secretariaat) of de interne klachtencommissie.

Mochten er daarna nog steeds klachten niet opgelost zijn, dan zijn wij daarvoor als school aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.


De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt
ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website https://onderwijsgeschillen.nl/ is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders en leerlingen van school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik en heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.

De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/leerlingen tegen medewerkers van een school. 

De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. 

Tevens levert de externe vertrouwenspersoon een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van machtsmisbruik door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en door presentaties voor bijvoorbeeld ouders en leerkrachten. 

Indien u (ouder, leerling of medewerker van een school) te maken heeft met een klacht aangaande machtsmisbruik kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de ouder/leerling eventueel begeleiden bij alle stappen.

Als externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn aangewezen mevrouw E. Labree en mevrouw I. van Ursem, werkzaam bij de GGD Hollands Noorden, locatie Hoorn. 

BEREIKBAARHEID

De externe vertrouwenspersoon kunt u schriftelijk dan wel telefonisch bereiken. 

U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te noteren, zodat u teruggebeld kan worden. Het adres is:

Vertrouwenspersoon GGD Hollands Noorden
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 324
1740 AH Schagen

U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. Het telefoonnummer is 0229 – 253392. In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.