Schorsing en verwijdering

De wettelijke regels rond het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen vindt u in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit WVO.

SCHORSING

a. Leerlingen die zich aan onbehoorlijk gedrag hebben schuldig gemaakt, kunnen voor één of meer dagen worden geschorst.

Een leerling kan slechts namens het bevoegd gezag worden geschorst door een van de leden van de

Schoolleiding, waarbij het College van Bestuur vooraf is geïnformeerd.

b. Van schorsingen van meer dan 1 dag wordt de Inspectie van het Onderwijs met opgave van redenen in kennis gesteld via het digitaal schooldossier.

c. Schorsingen van 3 dagen of meer vinden alleen plaats in overleg met een collega schoolleider. Een

schorsing duurt maximaal 5 schooldagen.

d. Alle schorsingen worden aan de ouders/verzorgers of voogden van de leerling schriftelijk en gemotiveerd gemeld.

Er wordt in dit schrijven verwezen naar het “Reglement schorsing en verwijdering RSG” op de website van de school.

e. Na de schorsing wordt de geschorste tijd door de leerling buiten de lesuren ingehaald.

f. De ouders/verzorgers van de geschorste leerling kunnen de schoolleiding een nadere toelichting op het schorsingsbesluit vragen.

g. Het directielid vermeldt in het leerlingvolgsysteem: de tijd, de duur en de motieven betreffende de schorsing. Tevens bevat het dossier verwijzingen naar een eventueel gevoerde correspondentie betreffende de kwestie en de afspraken die met de leerling en/of ouders/verzorgers zijn gemaakt m.b.t. het weer toelaten tot de lessen van de leerling.

Definitieve verwijdering

a. Indien een leerling ondanks eerdere schorsing(en) in ongewenst gedrag blijft volharden kan de

directie, na goedkeuring van het College van Bestuur, besluiten de procedure te starten die kan leiden tot definitieve verwijdering van de leerling. Vooraf wordt hiervoor ter overweging een onderbouwd voorstel aan het College van Bestuur voorgelegd.

b. De directie kan besluiten tot definitieve verwijdering als de school niet aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen en/of wegens ernstig wangedrag van de leerling of van de ouders. Definitieve verwijdering vindt plaats na overleg met de Inspectie van het Onderwijs.
Hangende het overleg met de Inspectie kan een leerling worden geschorst.
Het overleg strekt er mede toe, om na te gaan op welke andere wijze de leerling onderwijs zal kunnen volgen.

c. De directie stelt de leerling en/of diens ouders/verzorgers of voogden schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van het voornemen tot verwijdering. Daarbij wordt vermeld dat de leerling en/of de ouders/voogden in de gelegenheid worden gesteld mondeling of schriftelijk hun zienswijze op dit voornemen te geven. Dit overleg strekt er mede toe, na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen.

d. De directie stelt, namens het bevoegd gezag, de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

e. De directie neemt nadat de zienswijze is gegeven, een definitief besluit. Indien tot definitieve verwijdering wordt besloten, worden de leerling, de ouders/verzorgers of voogden van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis gesteld. Daarbij wordt de bezwaarmogelijkheid bij het bevoegd gezag expliciet vermeld. Voordat het besluit tot definitieve verwijdering ten uitvoer kan worden gebracht moet een instelling of een school voor VO worden gevonden die bereid is de leerling toe te laten.

f. Binnen 30 schooldagen na dagtekening van de onder “e” bedoelde mededeling kan door de ouders/ verzorgers of voogden aan het College van Bestuur om herziening van het besluit worden gevraagd.

g. Het College van Bestuur neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 20 schooldagen na ontvangst van het verzoek, na overleg met de inspectie en desgewenst andere deskundigen, een beslissing inzake het verzoek om herziening. Het College van Bestuur stelt de leerling en/of diens ouders/verzorgers of voogden in de gelegenheid te worden gehoord voordat een definitief besluit wordt genomen.

h. De leerling en/of diens ouders/verzorgers of voogden hebben inzage in de op de betreffende besluiten betrekking hebbende rapporten of adviezen.

i. Het College van Bestuur kan de betreffende leerling, gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.

j. Het College van Bestuur neemt binnen 10 schooldagen na het horen van betrokkenen een besluit en deelt dit schriftelijk en gemotiveerd mee. De mogelijkheid voor betrokkenen beroep aan te tekenen tegen het besluit van het College van Bestuur wordt expliciet vermeld.
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de directie en de Inspectie.