Ondersteuningsteam

Het kan voorkomen dat een mentor gedrag-, leer- of sociaal emotionele problematiek signaleert bij de leerling.
De mentor is degene die daarop actie zal ondernemen. Zo kan de mentor de leerling inbrengen in het kernteam en/of een leerlingbespreking waarbij alle lesgevende docenten meedenken om tot een plan van aanpak te komen.

Mocht er meer expertise nodig zijn, dan kan de leerling door de mentor na schriftelijke toestemming van ouders/ verzorgers aangemeld worden voor het OT dat wordt gevormd door:

  • De Ondersteuningscoördinator sociaal-emotionele problematiek
  • De Ondersteuningscoördinator leer- en gedrag problematiek
  • De Counselor
  • De Orthopedagoog
  • De School Maatschappelijk Werk


Naast het interne OT is er ook een extern OT. Het externe OT wordt vertegenwoordigd door: 

  • De schoolarts
  • De leerplichtambtenaar
  • De Zorgondersteuner van Bureau Jeugdzorg Noord Holland
  • Een vertegenwoordiger van de Brijder stichting
  • Een vertegenwoordiger van de politie

Voor uitwisseling van gegevens met externe instanties wordt aan de ouders/verzorgers of meerderjarige leerling schriftelijke toestemming gevraagd.

Gerelateerde paginas: